Currency

 

Regulamin sklepu internetowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
2. Przedmiotem sprzedaży są taśmy, folie i akcesoria do pakowania oraz inne produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia (Towary).
3. Główne cechy przedmiotu świadczenia, ceny, koszty dostawy oraz sposoby płatności, oświadczenia oraz inne wymagane prawem informacje, udostępnione są na stronie internetowej Sklepu oraz w niniejszym Regulaminie.
4. Zamieszczone, na stronie internetowej Sklepu zdjęcia Towarów, mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wizerunku.
5. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca – Bartosz Skwarek z siedzibą w 05-077 Warszawa ul. Trakt Brzeski 12, www.bs-serwis.pl, nr tel. kontaktowego: +48 22 868 52 89, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 9511868313, który prowadząc działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: bs-serwis.pl.
3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu (także drogą mailową) zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
4. Towary/towary konsumpcyjne – przedmioty znajdujące się w ofercie Sklepu Sprzedawcy, widoczne na stronie internetowej www.bs-serwis.pl, o określonych tam właściwościach i parametrach. Przez Towary, należy rozumieć także Towary o cechach indywidualnych.
5. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy Towarów.
6. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
7. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
9. Allegro – serwis transakcji online o charakterze otwartym, w ramach którego organizowane są aukcje internetowe oraz świadczone inne usługi związane z aukcjami internetowymi, prowadzony w domenie internetowej allegro.pl przez Grupę Allegro.
10. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
11. Grupa Allegro – Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.
12. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO– użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji IV. REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
3. Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji IV. REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.
6. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług, (Grupa Allegro lub podmiotów powiązanych z Grupą Allegro). Sprzedawca informuje, iż spółce Grupie Allegro przysługuje prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.
7. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Umowę mogą zawierać jedynie zarejestrowani w Sklepie Nabywcy.
2. Rejestracja w Sklepie jest możliwa wyłącznie w przypadku Nabywcy posiadającego konto i wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
1. zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu przypisanego do konta, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
2. akceptacji Regulaminu.
3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.
4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
6. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
2. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych Towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości Towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru Towarów/usług Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych Towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
3. Po ostatecznym wyborze Towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie.
1. adresu dostawy,
2. sposobu dostawy,
3. sposobu dokonania płatności za Towar/usługę.
4. Nabywca określa adres dostawy poprzez wypełnienie – według wyboru Nabywcy – formularza, o którym mowa w sekcji IV. REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2, w podpunkcie a) lub formularza, o którym mowa w tej samej sekcji, punkcie 3, podpunkcie a) Regulaminu. Zamówiony Towar/usługa będzie dostarczony pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
5. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie www.bs-serwis.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje sklep wyłącznie w celu przetwarzania zamówień dokonywanych w sklepie.
6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.
7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

VI. ZAPŁATA CENY

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę Towary lub zamówione usługi (jak dostawa towarów) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto. Sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT na podstawie artykułu 113. Koszty dostawy Towarów/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie.
3. Użytkownik dokonuje zakupu Towarów oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
5. W przypadkach o jakich mowa w punkcie 4 powyżej, dotyczących zamówionych towarów, a jeszcze nie zrealizowanych i nieopłaconych, Sprzedawca powiadomi niezwłocznie Nabywcę o zmianie ceny zamówienia. W takim przypadku Nabywcy przysługuje odstąpienie od umowy pod warunkiem złożenia takiego oświadczenia za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie ceny przez Sprzedającego. Pobierz formularz odstąpienia
6. Do czasu zapłaty pełnej ceny zamówienia, przedmiot umowy pozostaje własnością Sprzedawcy.

VII. DOSTAWA

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
4. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, kierowca, operator pocztowy, etc.).
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za używanie Towarów po dokonaniu przez Nabywcę odstąpienia od umowy lub po skorzystaniu przez Nabywcę z innych przysługujących mu uprawnień, jeśli Towary te będą nosiły ślady użytkowania, a upłynął termin w którym Nabywca był zobowiązany do odesłania towarów Sprzedającemu. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do żądania od Nabywcy stosownego wynagrodzenia w przypadku zużycia, pogorszenia czy utraty Towarów w stosunku do której Nabywca wykonuje swe uprawnienia reklamacyjne.
6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towarów z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór Towarów ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy Towarów.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i Towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
5. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

IX. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów:
1.1. Dodatkowych: jeżeli Nabywca Konsument wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
1.2. Bezpośrednich kosztów zwrotu towaów do Sprzedającego. W przypadku towarów, które z uwagi na swą specyfikę (gabaryty, wagę) nie mogą być w zwykły sposób odesłane Sprzedawcy pocztą, ich zwrot w przypadku odstąpienia od umowy może wiązać się z wyższymi kosztami.
3. Kosztów spełnionych świadczeń, do chwili odstąpienia przez Nabywcę Konsumenta od umowy wykonania usługi, której świadczenia rozpoczęło się na wyraźne żądanie Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w sytuacji, gdy Nabywca Konsument odstępuje od takiej umowy po zgłoszeniu żądania. W takiej sytuacji, kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
2. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Sklepu – tu link. Konsument może skorzystać z innego, dowolnego oświadczenia, w szczególności z formularza odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827). Skorzystanie ze wskazanych wzorów formularzy nie jest obowiązkowe. Nabywca może złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy także drogą elektroniczną na adres sklep@bs-serwis.pl.
3. Termin 14 dniowy w jakim Nabywca będący Konsumentem może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia wydania Nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej (innej niż dostawca) towaru w przypadku umów sprzedaży. Jeżeli umową taką objętych jest wiele towarów lub też towary te są wydawane Nabywcy partiami, osobno lub w częściach, wskazany termin liczony jest od wydania Nabywcy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku zawarcia umowy świadczenia usług, termin 14 dniowy na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia zawarcia umowy.
5. Dla zachowania ww. terminu, wystarczy wysłać na wskazany w punkcie 2 powyżej adres mailowy, lub też na adres siedziby Sprzedawcy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów.
8. W przypadku odstąpienia od umowy:
1. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zwrotu Konsumentowi płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Pkt. 1 a powyżej stosuje się odpowiednio.
2. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towary. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Pkt. 1 b powyżej stosuje się odpowiednio.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów, chyba że Sprzedający nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o prawach konsument.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta (np. taśmy z nadrukiem na zamówienie) lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

X. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
2. W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W sprawach dotyczących Allegro (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika Allegro) zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Allegro.
4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w lipcu 2018 roku.

Go To Top
X